Draft Law on Innovation, Knowledge Transfer and Technology

KOSOVO
Draft Law on Innovation, Knowledge Transfer and TechnologyThe Ministry of Education, Science and Technology has opened the public consultation for this draft law which aims to regulate innovation and knowledge transfer and technology in the Republic of Kosovo. AmCham has welcomed the initiative for drafting this law, considering the enormous potential that innovation and technology have in terms of accelerating the economic development in Kosovo. According to the draft law, the following institutions are considered bearers of innovations in Kosovo: Academy of Arts and Sciences Universities and other higher education institutions Scientific research institutions Innovation Centers Companies and Enterprises Other physical and legal persons, domestic and foreign

KOSOVAProjektligji për Inovacion dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë në diskutim publik këtë projektligj i cili ka për qëllim rregullimin e fushës së Inovacionit, Transferit të Dijes dhe Teknologjisë në Republikën e Kosovës. Oda Amerikane ka mirëpritur hartimin e një projektligji të tillë, duke pasur parasysh potencialin që inovacioni dhe teknologjia kanë për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik në Kosovë. Sipas projektligjit, bartësit e inovacionit janë: Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës; Universitetet dhe institucionet tjera të arsimit të lartë; Institutet kërkimore-shkencore; Qendrat e Inovacionit; Kompanitë dhe ndërmarrjet; Personat tjerë fizikë dhe juridikë vendorë dhe të huaj.