Draft law on Customs Measures for Protection of Intellectual Property Rights

KOSOVO
Draft law on Customs Measures for Protection of Intellectual Property RightsThe Ministry of Finance has opened the public consultation for the Draft law on Customs Measures for Protection of Intellectual Property Rights. This Law regulates the rights, responsibilities, principles and customs measures for Kosovo Custom’s action on goods which are suspicious to infringe the intellectual property rights, including trademarks, industrial design, copyrights, patents etc. The need for drafting a law of this nature has been identified by the Kosovo Customs, having in consideration the challenges they have faced so far during the implementation of the existing laws covering this topic.​ KOSOVA Projektligji mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë IntelektualeMinistria e Financave e Qeverisë së Republikës së Kosovës ka nxjerrë në diskutim publik Projektligjin mbi Masat Doganore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale. Ky projektligj rregullon të drejtat, përgjegjësitë dhe masat doganore që mund t’i ndërmarrë Dogana e Kosovës kur produktet dyshohet se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale, duke përfshirë markat tregtare, dizajnin industrial, të drejtat e autorit, patentat etj. Nevoja për nxjerrjen e një ligji të ri në këtë fushë është identifikuar nga Dogana e Kosovës, duke pasur parasysh sfidat me të cilat ata janë përballur gjatë zbatimit të ligjit paraprak që ka rregulluar këtë fushë